მართვის ეფექტიანობა

სტრუქტურული ერთეულის მართვის ეფექტიანობის ანალიზისთვის გამოიყენება შემდეგი შეფასებისა და მონიტორინგის მექანიზმები:

  • ანგარიშგება სამსახურებრივი ხელმძღვანელის წინაშე;

  • სტრატეგიული განვითარების გეგმის ამოცანების შესრულების მაჩვენებელი;

  • უნივერსიტეტის სამიზნე ნიშნულების მიღწევის მაჩვენებელი;

  • დასაქმებულის 360°-იანი შეფასების შედეგები.

უნივერსიტეტი იყენებს პერსონალის შეფასების ე.წ. 360-გრადუსიან სისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს დასაქმებულის სამუშაოს შეფასებას ობიექტური, მრავალმხრივი და მიუკერძოებელი ინსტრუმენტებით, ამოცანის შესრულების უნარების პარალელურად საგანმანათლებლო საზოგადოებაში მისი ეფექტური ინტეგრაციისა და ტრანსფერული უნარების დემონსტრირების შესაძლებლობების შეფასებით.

360-იანი შეფასება უზრუნველყოს უნივერსიტეტის დასაქმებულის მიერ გამოვლენილი ყველა საკვანძო უნარებისა და თვისებების მრავალმხრივ შეფასებას, მისი ხელმძღვანელების, კოლეგების და საქმიანობის შედეგით მოსარგებლე პირების - უნივერსიტეტის პერსონალისა და სტუდენტების მხრიდან.

იხილეთ სრულად

scroll up